RK Player No. Team Pos. G A Pts PIM
1 จันทพงษ์ เต็งสกุล 26 Thunders F 3 0 3 0
2 อินทัช เสริมสุขเจริญชัย 42 OT-Yaksa F 2 1 3 0
3 ชยุตพล กูลรัตน์ 44 Thunders D 1 2 3 0
4 ภาสิทธิ์ จิระชัย 88 Big Bulls F 2 0 2 0
5 Jordan Ashton 93 Big Bulls D 2 0 2 0
6 ภัทรดิษ อักษรรัศมี   OT-Yaksa F 2 0 2 0
7 ภูริช ธีระนุสรณ์กิจ 9 Thunders D 2 0 2 0
8 ภานุรุจ สุวชิรัตน์ 14 Big Bulls F 1 1 2 0
9 ชัยนนท์กิตต์ หวังนิธิธรรม์ 75 Greatest Ice F 1 1 2 0
10 ปริวุฒิ ปราชญานันต์ 44 Nakaraj-B F 1 1 2 0
11 เทวินทร์ ชาติสุวรรณ 5 Thunders F 1 1 2 0
12 พันธุ์เดช คูหาแก้ว 97 Thunders F 1 1 2 0
13 Darius Konitopetz 26 OT-Yaksa F 1 1 2 4
14 ณัฐเสฎฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์ 92 Thunders F 0 2 2 0
15 อนันต์ กุลลูกอิน 81 Greatest Ice D 0 2 2 12
16 Ernesto Bauer 22 Big Bulls F 1 0 1 0
17 อธิษฐ์ ขุนราษฎร์ 10 Greatest Ice D 1 0 1 0
18 นิอร พุฒสุข 44 Greatest Ice D 1 0 1 0
19 นำชัย ปังศิริ 88 Greatest Ice F 1 0 1 0
20 ภานุพงษ์ นวลเป็นใย 7 Nakaraj-B F 1 0 1 0
21 ไชยภัทธิ์ กิจจาภิวัฒน์วงศ์ 26 Nakaraj-B F 1 0 1 0
22 วีรยศ คำชำนาญ 54 Nakaraj-B F 1 0 1 0
23 อิทธิพล ซอ 97 Nakaraj-B F 1 0 1 0
24 เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์ 22 OT-Yaksa F 1 0 1 0
25 พีรวิชญ์ โกวิทยา 78 Thunders F 1 0 1 0
26 ณกฤต สุทธิวิจิตโต 6 Warriors B F 1 0 1 0
27 อาชาคิน อั้น 81 Warriors B F 1 0 1 0
28 Harrison Oztemel  12 Big Bulls F 0 1 1 0
29 Bill  Bredesen 17 Big Bulls F 0 1 1 0
30 Bradley Wilson 71 Big Bulls D 0 1 1 0
31 โยธิน ลิ้มโยธิน 28 Greatest Ice F 0 1 1 0
32 สมิทธิ์ วิริยภาษ 65 Greatest Ice F 0 1 1 0
33 ฆฤต ไทยานนท์ 37 Thunders D 0 1 1 0
34 Donnie Lindgren 79 Thunders F 0 1 1 0
35 สิทธิ์นนท์ พรหมทอง 88 Thunders F 0 1 1 0
36 สิทธิเดช ธรรมมะ 71 Greatest Ice F 0 1 1 2
37 เคลย์ แฮมเมอริค 2 Big Bulls D 0 0 0 2
38 จตุพงษ์ พวงดี 11 Big Bulls F 0 0 0 2
39 รชต ขจรศักดิ์สุเมธ 10 Nakaraj-B D 0 0 0 2
40 ภาณุเดช ปังกริมา 13 Nakaraj-B D 0 0 0 2
41 นฤสาร เลิศเจริญตระกูล 42 Nakaraj-B F 0 0 0 2
42 วิพล พุทธานนท์ 7 OT-Yaksa F 0 0 0 2
43 ภาคภูมิ ทองอร่าม 35 OT-Yaksa D 0 0 0 2
44 สุวิชชา ศัพท์หงษ์   OT-Yaksa F 0 0 0 2
45 อารยะ วัฒนปัญญากุล 63 Thunders D 0 0 0 2
46 เริงฤทธิ์ อินทราวิชกุล 13 Warriors  B F 0 0 0 2
47 นิติพล แสงบัว 77 Warriors B F 0 0 0 2
48 นนทภัทร แจ่มจันทร์ 36 Nakaraj-B D 0 0 0 4
49 อิทธิพล ซอ 54 Nakaraj-B D 0 0 0 4
50 กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ 59 Nakaraj-B D 0 0 0 4
51 ธีรวิทย์ หล่อวิจิตร 29 OT-Yaksa F 0 0 0 4
52 คณิณ โมกขะเวส 24 OT-Yaksa F 0 0 0 6
53 เดชบดินทร์ จิตตรานนท์ 17 OT-Yaksa D 0 0 0 8
54 ณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา 20 OT-Yaksa D 0 0 0 12

 

RK Player No. Team Pos. G A Pts PIM
1 อาชวิน วัฒนปัญญากุล 22 Lion State D 3 1 4 0
2 เคน เอ็ดวิน ซินเบอร์น 5 Warriors A D 2 2 4 0
3 Joonas Laakkonen 66 Young Ducks F 2 2 4 0
4 Andrew Shutsa 14 Young Ducks F 2 1 3 0
5 ธีระศักดิ์ รัตนโชติ 3 Lion State D 1 2 3 0
6 Ralf  Dittmer 44 Lion State D 1 2 3 0
7 Simon Kititeekakul 9 Lion State F 0 2 2 0
8 Caroline Hill 73 Warriors A D 0 2 2 0
9 ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร 88 Warriors A F 0 2 2 0
10 สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ 12 Grizzly Bears F 1 0 1 0
11 เขมรัฐ โรจน์พิทักษ์ชีพ 8 Lion State F 1 0 1 0
12 Scott Murray 19 Lion State F 1 0 1 0
13 ธนาวัฒน์ ไทยมานิตย์ 25 Lion State D 1 0 1 0
14 Janne Kankaanpaa 72 Lion State F 1 0 1 0
15 แมธิว จอนาธาน ซิเกิล 0 Warriors A F 1 0 1 0
16 กฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา 10 Warriors A F 1 0 1 0
17 ยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์ 75 Warriors A F 1 0 1 0
18 มาซาโต คิตายามะ 83 Warriors A F 1 0 1 0
19 ฮิเดกิ นากายาม่า 96 Warriors A D 1 0 1 0
20 ศุภวิชญ์ เยี่ยมแสนสุข 85 Ursus D 1 0 1 2
21 นัฐพงษ์ หาญนฤชัย 15 Grizzly Bears D 0 1 1 0
22 Domnick Dumais 16 Lion State D 0 1 1 0
23 วรัชนันท์ บุญยุบล 26 Lion State F 0 1 1 0
24 ปภาณ  ธนเกริกเกียรติ 3 Warriors A D 0 1 1 0
25 รักษ์ชัย สุขวิบูลย์ 4 Warriors A F 0 1 1 0
26 Shinohara Yuhei 8 Warriors A D 0 1 1 0
27 Larin Roman 84 Warriors A F 0 1 1 0
28 Nicholas Li En Lin 7 Young Ducks F 0 1 1 0
29 จอช  เพอร์รี่  26 Ursus F 0 1 1 12
30 สตภูมิ สุขสมบูรณ์ 21 Grizzly Bears F 0 0 0 2
31 Jesse Starosta 10 Lion State F 0 0 0 2
32 ธีรธัช  กิจเวช  55 Ursus F 0 0 0 2
33 อินทัช  แสงทอง     98 Ursus D 0 0 0 2
34 วีรภัทร สุรวาณิช 11 Young Ducks F 0 0 0 2
35 นฤเบศ ชลสาคร 22 Young Ducks F 0 0 0 2
36 ภคพร ตันติรัตน์วงศ์ 88 Young Ducks F 0 0 0 2
37 อุรุพงษ์ ชูสุวรรณ 77 Young Ducks F 0 0 0 4
38 สิทธิชัย  มหามงคลสกุล 2 Ursus D 0 0 0 6
39 กิตินันท์ สินคีรีรัตน์ 9 Young Ducks D 0 0 0 10

 

GOALTENDER

RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 ปัทมนัดดา หวัง #27 Greatest Ice 1 1 0 0 1 1 0
2 ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ #1 Greatest Ice 1 15 1 1 14 0.933 0
3 วิชยา แพงงา #66 OT-Yaksa 1 23 3 3 20 0.87 0
4 Yves Gaboriault #37 Big Bulls 1 11 2 2 9 0.818 0
5 Gabriel Toth #1 Thunders 1 10 2 2 8 0.8 0
6 พชร ไตรรัตน์ #86 Warriors B 1 30 6 6 24 0.8 0
7 สุจินต์ เจริญสุข #40 OT-Yaksa 1 17 4 4 13 0.765 0
8 ศุภณัฐ รุ่งเรืองวัฒน์ #45 Nakaraj-B 2 37 11 5.5 26 0.703 0
9 จิมมี่ #1 Warriors B 1 5 3 3 2 0.4 0

 

RK Player Team GP SA GA GAA SV SV% PIM
1 ประเวศ แก้วจีน Lion State 1 10 0 0 10 1 0
2 Lance Parker #62 Warriors A 1 3 0 0 3 1 0
3 พุทธิพงษ์ วีระศิลปชัย #1 Young Ducks 2 23 2 1 21 0.913 0
4 เรื่องรัญชน์ ตันวิบูลบ์วงศ์#10 Grizzly Bears 1 21 2 2 19 0.905 0
5 วสุนันท์ อังกูลพัฒนาสุข #0 Lion State 1 42 7 7 35 0.833 0
6 พีรพงศ์  เลิศกิตศิริ #30 Ursus 2 46 8 4 38 0.826 0
7 บุรุษ  คูตระกูล Ursus 1 6 3 3 3 0.5 0